АДЫГЭ ХАБЗЭР ДОКУМЕНТХЭМ КЪЫЗЭРАХЭЩЫРЭР
....
Адыгэ лъэпкъым ыгъэцэк1эн фаеу мытхыгъэ унашъохэм хабзэк1э яджэх. Адыгэ ц1ыф пэпчъ мы унашъохэм адиштэу зек1онэу щытыгъ...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ПЭСЭРЕЙ АДЫГЭХЭР, НОБЭРЕЙ АДЫГЭХЭР
....
Пасэрей адыгэу ди адыгэжьхэм хэгъэгу унейрэ псэукIэ дахэрэ яIащ. Жылэшхуэу щытахэщ. Къэралхэр ягъэныбжьэгъун ягъэбиин, ягъэубзэн...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

ТХЫБЗЭПЭ ЛИТЕРАТУРЭР
....
ДжэгуакIуэ-тхьэмадэ, уэрэдус, шыкIэпшынауэ, хьэтыякIуэ. Аулъэ Пащэ и къуэ Тхьэйщау абазэхэ къуажэ Хьэкуринэ хьэблэ къыщалъхуащ...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ТХЫБЗЭПЭ ЛИТЕРАТУРЭР
....
ДжэгуакIуэ, уэрэдус, уэрэдгъэIу.
Мэсей Исуп щыпсэуар ХIХ лIэщIыгъуэращ. Къыщалъхуа-щылIэжа датэхэр нэхъ белджылыуэ...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

ДИ ЛИТЕРАТУРЭМ И ПСЫПЭР ДЭНДЕЖ КЪЫЩЕЖЬЭР?
....
Мы псалъэмакъыр жыжьэIуэ къыщыщIэздзами фигу къызэвмыгъабгъэ. Ди Урыхужь дэнэ къыщежьэрэ? Къуршым къыщIэжын щхьэкIэ, теуэгъуэ дапщэI...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ДИ ПАЩХЬЭ ИЛЪ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР
....
Иужьрей илъэсхэу ди культурэр, ди бзэр, ди хабзэфI къыддекIуэкIхэр къыдэхыжын, къэгъэщIэрэщIэжын Iуэху щызэрахьэм ...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

ТХЫБЗЭПЭ ЛИТЕРАТУРЭР
....
ДэгуакIуэ цIэрыIуэщ, усакIуэшхуэщ.
Агънокъуэ Уэсмэн и къуэ Адэлджэрий (Лашэ) 1851 гъэм Дохъушыкъуей уэркъ унагъуэм...

...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ДИ ЛИТЕРАТУРЭМ И ПСЫПЭР ДЭНДЕЖ КЪЫЩЕЖЬЭР?
....
Мы псалъэмакъыр жыжьэIуэ къыщыщIэздзами
фигу къызэвмыгъабгъэ. Ди Урыхужь дэнэ къыщежьэрэ?...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

АДЫГЭМ ДИ ПАВАРОТТИ
....
Ташло Алий Исмагил и къуэр 1964 гъэм Къэбэрдей- Балъкъэрым Малкэ къуажэм къыщалъхуащ, опернэ уэрэджы1ак1уэщ, Къэбэрдей- Балъкъэр...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ДЫЗЫХУЭКIУЭМРЭ ЗЫХУЭТШЭМРЭ
....
Адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ курыт еджапIэм щезыгъаджэ егъэджакIуэхэм лъэпкъым и литературэмрэ бзэм и хабзэхэмрэ еджакIуэхэр...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

ГУАЩЭНЕЙ (МАРИЕ) ТЕУХУАУЭ
....
Урыс пащтыхь Иуан ЕплIанэм къишэжыну мурад щищIам лъыхъулIыкIуэхэр игъэкIуащ Польшэм, Швецэм, Къэбэрдейм, унафэ быди яхуищIащ...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ЩIАЛЭФI
....
ЗекIуэ къикIыжагъащIэ лIыжь гуп,пщэдджыж дыгъэпсым зэрагъэуу щысу,зы щIалэ цIыкIу псы блихыу блэкIти,ящыщ зы лIы гуэрэм...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

МАКЪХЭМ Я IАЗЭ - БЭР ХЬИКМЭТ
....
Бэр Хьикмэт, Адыгэбзэм теухуауэ илъэсипщI лъандэрэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэр дунейм къытехьэу  хамэ лъэпкъ бзэщIэныгъэлIхэми гу...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ГЪУАЗДЖЭМ И ГЪУЭГУМ ТЕТ КАВКАЗЫМ И ЗАУЭЛI ЗАКЪУЭ
....
"Нэр псэм и гъуджэщ" жиIащ зыгуэрым.Руслъан нэхъ удэзыхьэхуу хэлъыр абы и нитIыращ...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

АДЫГЭ МУХЬЭЖЫРХЭМ КЪАХЭКIА УСАКIУЭХЭР
....
Хэхэс гъащIэм и бэлыхь толъкъуным" зи псэр игъэхыщIэхэм я гум къипсэлъыкIыф усакIуэщ
Хъунэгу Надие...

...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

АДЫГЭ ТХАКIОМЭ ЯТХЫЛЪХЭР
....
КIэрэщэ Тембот Адыгэ хэкум - КIахэм ынап, ижъуагъу. Я ХХ - рэ лIэшIэгъум адыгэм
ылэжьыгъэ гупшысэм...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

ПIАЗ АЛЕКСАНДР -
ГЪУАПЛЪЭМ ПСЭ ХЭЗЫЛЪХЬЭ

....
И IэщIагъэкIэ Александр физикщ. Ар Чегетыщхьэ   тращIыхьа космофизикэ лабораторэм щылажIэу...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ТИЛЪАПСЭХЭМ ТЯКIУЖЬЫМЭ
....
ЦIыф псэтэури апэу иунагъо, етIанэ илъэпкъ -илъапсэ къызщежьагъэм лъэхъу, е ихэку зигъэзэжьыкIэ...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

АДЫГЭ ТХЬЭМАДЭ
....
Илъэс зыбжанэ ипэ, I968 гъэхэм къриубыдэу си гугъэжщ, нэмыцэхэм ейуэ Стэрн журналым Грузием щекIуэкIа зы хьэгъуэлIыгъуэ гуэрым...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

КIЫЩОКЪУЭ АЛИМ ИРАЩIЭКIАУЭ ЩЫТА ПСАЛЪЭМАКЪ МЫХЪУМЫЩIЭР
....
Мы зи гугъу сщIыну Iуэху фIейхэр щызэрахьар коммунист партыр ди къэралым и унафэщIу,
абы зэрызиужьыну...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

КIЫГУУГУ ЛЪЭПКЪЫМ Я КIУЭДЫЖЫКIАР
....
Мыпхуэдэу къуалэбзу хасэм сэ куэдрэ сыкъыщопсалъэ. СиIэщ сызыгъэпIейтей, щыIэщ фызэзгъэдэIуэн, ди куейм щыпсэу...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

НЭГУМЭ ШОР
....
Адыгэ бзэшIэныгъэмкIэ, адыгэ тарихъым изэгъэшIэнкIэ Нэгумэ Шорэ Iофыбэ ышIагъ.
Нэгумэ Шорэ ятэжъы ятэ абдзахэ щыщыгъ...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

АДЫГЭ УАФЭ
....
Гъатхэпэт. Пшапэ зэхэуэгъуэм ирихьэлIэу уэздыгъэ тхущIэзышэну лIыр къэкIуэнущ жаIати, абы псоми зыхуэдгъэхьэзырт. ЦIыхухъухэм...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ТХЫПХЪЭМ ПСЭ ХЭЗЫЛЪХЬЭ
....
И Iэпэм дыщэ къыпощэщ хужыпIэфыну,
уеплъмэ и IэщIагъэм удихьэху зы
Адыгэ цIыхубзщ ар...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

"АДЫГЭХЭМ ДИ КIУЭДЫЖЫКIЭР"
....
Нобэ къыздэсым и купщIэр мыкIуэдауэ къэтлъытэ
мы тхыгъэм диаспорэм щыпсэу ди къуэщхэр
иджыри зэ къедгъэджэну дыхуещ...

...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

АР МУЗЫКАНТ, АР АДЫГЭ ПШЪАШЪЭ
....
Гюльджан Алтан адыг, илъэпкъкIэ шапсыгъ. Истамбыл-Саматие къыщыхъугъ.Оркестрыбэм солистэу Iоф адишIагъ, ежьи куп иIэу музыкэм...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

АБДЗАХЭР КЪЫЗЭУКЪОМ... ГУКЪЭКIЫЖЪХЭР
....
Мы тхыгъэу гукъэкIыжъхэр ЕмыкI Нурджаным Гуманитар ушэтынымкIэ Адыгэ республикэм иинститутэу (АРИГИ) КIэращэ Тембот...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ДИ ЛЪЭПКЪЭГЪУХЭМ Я КЪЭГЪАЗЭР
....
Псоми фIыуэ зэрытщIэщи, илъэс 145 ипэкIэ, адыгэхэр къэрал 47-м Iэмалыншэу щыпсэун
хуейуэ ягъэуващ...

...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

АДЫГЭБЗЭМ ЗЫКЪЫЩИЩIЭЖЫНУПIЭРЭ ТЫРКУ ЩIЫНАЛЪЭМ?
....
Хамэ щIыналъэ укъыщалъхуныр зэщхьыр, укъэзылъхуа анэм зомшэкIыжыфыу...
...
>>>>

................................................................................................................................

................................................................................................................................

СКУЛЬПТОРЫМ И ПЩIЫХЬЭПIЭ
....
Хы фIыцIэм мыдрыщIкIэ Иужьрей убых скульптурэ, адрыщIкIэ,Япэ лъэбакъуэ Кэфкэн. мыр IЭрсэн и пщыхьэпIу жыпIэ хъунущ...
...
>>>>

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

ТХЫБЗЭПЭ ЛИТЕРАТУРЭР
....
  ДжэгуакIуэхэр  
Хьэмакокъо ХьэпIытIэ >>>  
Абазэ Къамбот >>>
Хьэджэбыекъо Юсыф >>>
  
Агънокъуэ Лашэ >>>

 Мыжей Сэхьид >>>
           
Аулъэ Тхьэйшъау >>>

Мэсей Исуп >>>             
Таукъуэ Лъэпщыкъу >>>