... Республикэм и фейдэ зыхэлъ хъыбарыфI
ФокIадэм и 15-м ди республикэм и къалащхьэм лажьэу щаутIыпщащ Борен Текстиль IуэхущIапIэщIэ, цымрэ акрилымрэ зэIущауэ текстиль къыщIигъэкIыу...
........
... Апэрэу Мыекъуапэ къыщагъэлъагъох
КъохьапIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм я Къэралыгъо музей икъутамэу Мыекъуапэ дэтым мы мафэхэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон къыщызэIуахыгъ...
........
... Рассказ зытхырэмэ яжэх
Адыгэ Республикэм иныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъурэ фондэу Гуфэсым тхэкIо цIэрыIоу Кэстэнэ Дмитрий ыцIэкIэ зэнэкъокъоу зэхищагъэр зэрэкIорэм...
........
... Колумб Христофор адыгэ?
Америкэр къызэIузыхауэ щыта Колумб Христофор дунейм зэрехыжрэ илъэс 500 щрикъуам щыгъуэ (2006 гъ.) Дунейпсо щIэныгъэ конференц зэхэтауэ щытащ....
........
... Унашъор зымыгъэцакIэхэрэр ахэтых
ЦIыфхэм нахь игъэкIотыгъэу агъэфедэрэ гъомылапхъэхэм ауасэхэм тегъахъоу афашIыщтыр проценти 10-м шIомыкIыным ыкIи Адыгеим къыщашIырэ продукциер ...
........
...

Урысей Федерацэм Абхъазым зыщIегъакъуэ
Урысей Федерацэм и Премьер-министр Путин Владимиррэ Абхъазым и президент Бэгъэпщ Сергейрэ зэгурыIуэныгъэ иджыблагъэ зэращIылIащ.

........
... Хабзэр IэпыIэгъу афэхъущт  
Тыркуем къикIыгъэхэ тилъэпкъэгъухэу хэкум зыщызыгъэпсэфырэмэ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат аIукIагъ....
........
... Абхъазымрэ Осетие Ипщэмрэ къалъытэну?
Куржым и Лейборист партым и унафэщI Нателашвили Шалвэ щIыпIэ журналистхэм иджыблагъэ яжриIащ Куржы къэралыгъуэр къэгъазэ имыIэу зэрыщащэр...
........
... IофшIапIэхэр арагъэгъотых
Кризисым пэшIуекIогъэнымкIэ штабэу АР-м щызэхащагъэм шышъхьэIум и 14-м игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и...
........
... ХьэрыпыбзэкIэ дунейм къытехьащ томи 8 хъу Адыгэ щIэнгъуазэр
Ар игъэхьэзыращ Амман щыщ профессор, лъэпкъылI цIэрыIуэ Бацэжь Мухьэмэд-Хъер.Иджыблагъэ Иорданием и къалащхьэ Амман къыщыдэкIащ томи 8 хъу Адыгэ щIэнгъуазэ...
........
... ГъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх
Тигъэзет къызэрэхиутыгъагъэу, Адыгеим иныбжьыкIэ куп ныбжьыкIэхэм гъэсэныгъэмкIэ я Всероссийскэ форумэу Селигер-2009-рэ зыфиIоу бэмышIэу Тверь...
........
... ХэдзынхэмкIэ шIэныгъэ тедзэхэр арагъэгъотыгъэх
Республикэ программэ зыкIэу Адыгеим иныбжьыкIэхэр зыфиIорэм хахьэу Адыгэ Республикэм ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитетрэ АР-м хэдзынхэмкIэ и...
........
... ЗыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр ауплъэкIугъэх
Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм яуахътэ шIуагъэ къытэу агъэкIоным пае  министерствэ ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафхэм сабыйхэр зыдэщыIэщт...
........
... БлэкIам и дерс къыдет, къэкIуэнум дыхуегъэIущ
Пасэрей хъыбарыжьхэм къызэраIуатэмкIэ, цIыху псори зэшщ, зэхуэмыдэ бзэрэ хабзэрэ яIэу лъэпкъ щхьэхуэ зэрыгъэхъуами, я къежьапIэр зыщ...
........
...

ХьэщIэ ЦыкIухэр
Пасэрей хъыбарыжьхэм къызэраIуатэмкIэ, цIыху псори зэшщ, зэхуэмыдэ бзэрэ хабзэрэ яIэу лъэпкъ щхьэхуэ зэрыгъэхъуами, я къежьапIэр зыщ...

........
... Рихьэние щекIуэкI адыгэ фестивал
Израилым щыщ Рихьэние жылагъуэм дыгъуасэ гуфIэгъуэ зэхыхьэшхуэ - адыгэ фестиваль - къыщызэIуахащ. Абы хэтащ цIыху 3000-м щIигъу...
........
... Нэфыр Тыркуем къикIыжьыгъ
АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатэу КIэрмыт Мухьдинэ зэхищэгъэ кIэлэцIыкIу ансамблэу Нэфыр Тыркуем тхьамэфищырэ къэтыгъ...
........
... Лъэхъаным диштэу агъэкIэжьыщт
Лъэпкъ проектэу Гъэсэныгъ зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу джырэблагъэ Адыгэ республикэ линическэ сымэджэщым гъэцэкIэжьын ыкIи гъэкIэжьын IофшIэнхэр...
........
... Урысейпсо лъэпкъ фестивал зэпеуэм щытекIуахэщ.
Джылэхъстэней щIыналъэм цIыху  зэчийфIэхэр имащIэкъым, ар нэхъыжь е нэхъыщIэ ирехъуи. Нэхъыжь зиIэм нэхъыщIи иIэщжеIэ адыгэ псалъэжьым...
........
... Нэм ылъэгъурэр - шъхьэм ыуас
Джырэблагъэ Москва къикIыжьи нэбгырэ 22-рэ зыхэт кIэлэеджэкIо куп Мыекъуапэ къэкIожьыгъ. УФ-м ФедерациемкIэ и Совет исенаторэу Хьащыр Аслъан иунэе мылъкукIэ....
........
... Документхэр атых
Апшъэрэ гъэсэныгъэ зэзыгъэгъоты зышIоигъо ныбжьыкIэхэм мы мафэхэм документхэм ятын епхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуахых. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ...
........
... Iуэху гуауэ
Гъэмахуэкумазэм и 15  пщэдджыжьым жыIуэ,псычок къуажэм и гъунэгъу КБР Мвдм эксиремизмэм щIэбэн и къудамэм щылажьэ Нэгъуэй Мурат яукIащ...
........
... Хьэшыр Чылар и цIэкIэ зекIуэ.
Налшык къалэ Абхъазым и утым щрагъэжьащ шууей гуп. Иджырей зекIуэр хуаунэтIащ урысей экспедицэм хэта къэбэрдей щIалэ Хьэшыр Чылар Iуащхьэмахуэ зэрыдэкIрэ...
........
... яIофшIэн Нахь агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ
Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм тыгъуасэ, бэдзэогъум и 21-м, игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ...
........
... Японием къикIа хьэщIэ
Японием токйо унивэрситетым и лэжьакIуэ антрополог Iэйжи Миязава Къэбэрдей къэрал университетым и хьэщIэу мазищ нальчик щыIэну къэкIуащ.Токйо университетым, къуэкIыпIэ лъэпкъхэм я...
........
... Мемориальнэ пхъэмбгъу къыфызэIуахыгъ
Хэгъэгу зэошхоу блэкIыгъэм хэкIодэгъэ зэолIхэм ащыщхэу икIодыкIи, зыщыкIодыгъэ чIыпIэри,икъэ зыдэщыIэри амыгъэунэфыгъэу...
........
... контртеррористическэ операцэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Эльбрусскэ куейм Тырнауз, гунделен, Бедык, Былым, Тегенекли, Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан къуажэхэм контртеррористическэ
........
... Эльбрус дэкIоягъэх
Урысыем и Правительствэ иунашъокIэ ныбжьыкIэхэм я Илъэс фэгъэхьыгъэу ахэм япIун дэлэжьэрэ организациехэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхащэх....
........
........
... Си Адыгееу силъап
Илъэс 30-м ехъу тешIэжьыгъ а хъугъэ-шIагъэм. Пионер лагерьхэм хыIушъом зэфэдэкIэ Iоф щашIэщтыгъ.МТэри, еджэпIэ зэфэшъхьафхэм ястудентхэм...
........
... Сосрыкъуэ кIуэ гъущI гъуэгу
1967 гъэм Налшык и дамыгъэу къалэм зыгуэр дэщIыхьын хуейуэ псалъэмакъ къаIэтащ. Архитектор, скульптор нэхъыфI дыдэхэм  я гупсысэ къыхалъхьащ, я IэдакъэщIэкIхэр ягъэлъэгъуащ. Псом нэхърэ...
........
........
... ЛIыгъэ зыхэлъым лIэныгъэ ышIэрэп
ЧIышъхьэм ищыIэныгъэ щызэпычыгъэ мэхъуми, ар цIыфхэм гукъэкIыжь дахэу, псэ зыпытым фэдэу къахэнэжьы.ЛIыгъэшхо хэлъэу, акъылышIоу...
......
......

                            ХЪыбар КIэщIхэр
.
     
... Дунейпсо  шэрджэс  Олимпиадэм  и  проект  къащтащ.
Налшык  щекIуэкIащ   Дунейпсо  гъэмахуэ  шэрджэс  Олимп  джэгум  я  проектым  и  презентацэ...
........
... Гэданэ Алим дзюдомкIэ Дунейпсо Кубокыр къихьащ.
м
экъуэуэгъуэм и 20-м Италием дзюдомкIэ Дунейпсо зэпеуэ екIуэкIащ. Мы зэпеуэм хэтащ...
........
... Музафар ишIушIагъэ тщыгъупшэрэп
Зихэгъэгу егъэзыгъэкIэ зэрагъэбгыни, хымэ хэгъэгухэм арытэкъухьагъэ хъугъэ адыгэ лъэпкъым къырыкIуагъэр егъэшIэрэ гумэкIыгъоу титарихъ къыхэнагъ.
........
... Кавказым  щекIуэкIа  Студент  Гъатхэ  фестивал.
ИлъэсибгъукIэ  зэпагъэуа  фестивалыр  мэкъуэуэгъуэм  и 
10-м, 11-м, 12-м  Налшык  къалэ  щекIуэкIащ...
........
... УзэлъыкIозэ, уишIэныгъэ хэогъахъо
Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарым Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ джырэблагъэ зэрэщыIагъэм, 2008 - 2009-рэ илъэс IофшIэгъур зэриухыгъэм афэгъэхьыгъэ пресс-зэIукIэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыIагъ.
........
... Партием хэдзынхэм зафегъэхьазыры
Урысые политическэ партиеу Единэ Россием  и Адыгэ шъолъыр къутамэ иполитсовет тыгъуасэ, бэдзэогъум и 1-м, игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ...
........
... Гимнастикэмк1э зэпеуэ ек1уэк1ащ.
Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм  сабийхэмрэ щ1алэгъуалэхэмрэ  я  творчествэмк1э  дорэшым  художественнэ  гимнастикэмк1э  зэпеуэ  щек1уэк1ащ...
........
... Илъэс минибл ипэ Кавказыр дунейпсо цивилизацэм и Iыхьэу щытащ
Археологхэм къызэрахутамкIэ иджыри 5-нэ лIэщIыгъуэм Кавказыр ижь дыдэ къуэкIыпIэ цивилизацэхэм хыхьэу щытащ...
........
... Iуащхьэмахуэ  ЩIалэгъуалэ  гъэм  и нып трагъэуващ
Мэкъуэуэгъуэм и 25-м Эльбрусиада 2009м хэтахэм Iуащхьэмахуэ трагъэуващ ...
........
... Къэбэрдей Балъкъэрыр наркотикыншэ.
Мэкъуэуэгъуэм и 29-м Абхъазым и утым Къэбэрдей Балъкъэрыр наркотикыншэу зыфIаща акцэр зэфIэкIащ
...
........