Ивгъуэтэнухэр

 

.

.

.

.

.
Пхъэлъантхъуэ
Къэрмокъуэ Хьэмид
..............

Aдыгэ хъуэхъухэм епха гъэзэщIэкIэ хабзэхэp -1
Табыщ Мурат

..............

Aдыгэ хъуэхъухэм епха гъэзэщIэкIэ хабзэхэp -2
Табыщ Мурат

..............

ВакIуэдэкI тхьэлъэIy -3

Табыщ Мурат

..............

Дафэзехьэ шыгъажэ

Сокъур Залинэ

..............

ХьэщIэм теухуа хабзэ

Сокъур Залинэ

..............

ЩIалэ зи къэшэгъуэ

Сокъур Залинэ

..............

Адыгэ хабзэ

Сокъур Залинэ

..............

Нэхъыжьым хуащI пщIэмрэ щIыхьымрэ къэзыгъэлъагъуэ хабзэхэ

Сокъур Залинэ

..............
.

.

.