........
.... Пхъэлъантхъуэ ....
...............

Адыгэ пщIантIэхэм иджыри къэс ущрохьэлIэ къудамэ цIыкIу куэд зытет пхъэ джафэхэм. ПхъэлъантхъуэкIэ йоджэ абыхэм.
...................
....>>>
........
.... Адыгэ хабзэ...
................

Сыт хуэдэ цIыхури къащти дэтхэнэми ищIэжын хуейщ къызыхэкIа лъэпкъыр зищIысыр, зыхуэдэр. Адыгэ нэмысыр, хабзэр цIэрыIуэу ижь-ижьыж лъандэрэ къекIуэкIащ
......
.............

...>>>
........
.... Нэхъыжьым хуащI пщIэмрэ щIыхьымрэ къэзыгъэлъагъуэ хабзэхэр.....
..............

АдыгитI зэгъусэу лъэсу кIуэмэ, нэхъыжьыр сыт щыгъуи ижьырабгъумкIэ щытщ. Ахэр щуу хъумэ, нэхъыжьыр сыт щыгъуи

...................
....>>>
........
.... Адыгэ хъуэхъухэм епха гъэзэщIекIе
абзэхэр
[1
...................
ТхьэлъэIу зэращIым хуэгъэзахэр
[2]
...................
ВакIуэдэкI  ТхьэлъэIу 
[3]
Табыщ Мурат, КБИГИ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэ.
........
.... ДжэгуакIуэмрэ лъэпкъ сэмэркъэу жабзэмрэ 
...................
Пащты Мадинэ
Иужьрей адыгэ джэгуакIуэшхуэхэм ящыщ Мыжей Сэхьид зэрыхуэдгъэфащэмкIэ I849 гъэм къалъхуащ.Языныкъуэ лIыжьхэм  ар I840 гъэхэм я пэщIэдзэм нэхъ трагъахуэу къабж. Сыт хуэдэу щымытами
...................
...>>>
........
.... Дафэзехьэ шыгъажэ
...................
ИпэкIэ адыгэ къуажэхэм ящIу щыта шыгъажэхэм нэхъыбэр дафэзехьэ шыгъажэт. А дафэзехьэ шыгъажэр лIам папщIэкIэ ящIу, нэщхъеягьуэ шыгьажэт
...................
....>>>
........
.... ХьэщIэм теухуа хабзэ
...................
ХьэщIэм нэмыс щыхуащIри, хабзэ щыкIэлъызэрахьэри унэм и закъуэтэкъым, дэнэ щыхуэзэми хьэщIагьэ ирахт.Гъуэгум шууэ кIуэрэ пэт, шу гуэрым щIэрыхьэм хьэщIэу къыщIэкIьнщ
....................
....>>>
........
.... ЩIалэ зи къэшэгъуэм
....................
Пасэм щыгъуэ адыгэ щIалэм фыз къишэн щхьэкIэ бэлыхьышхуэ хэмыту,гугъуехьышхуэ зэпимычу хъууэ щытакъым.Псалъэм щхьэкIэ щIалэ зэкIэлъыкIуэ гуэрым къишэну мурад ищIащ.
...................
....>>>
........
.... Нэщэнэхэр
....................
Пасэрей Адыгэхэм фIыщ, фIыкъым жыхуаIэу щытахэр (Абы я дуней еплъыкIэр къэзыгъэлъагъуэ мы Iуэху еплъыкIэхэр нобэ дыхэшхэн къытщыхъуми
....................
....>>>
........