Ивгъуэтэнухэр

 

.

 
 
 

 Сузер Сэтэнай и лэжьыгъэхэр

 Сиркассиан Коммунитй

 
 
   Мыекъуапэ сурэтхэр
   Къэрэшэй шэрджэс - Кубан

 
 
 
 
 
   Хы Iуфэ шапсыгъ
   Нальшыч сурэтхэр

 
 
 
 
 
   Шэджэм псы къелъэр
   Гуэл щхъуантIэр

 
 
 
 
   IУэщхьэмахуэ
   Домбай

 
 
 
 
   Шапсыгъым и сурэтхэр
 

 
 
 
 
   Мыекъуапэ - сурэт тэмэ хуит
 

 
 
 
 
   Абхазым и теплъэ дахэ
 

 
 
 

 

.

.

.