.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

Сабийхэр зэрыджэгун

..

I Фыкъытхуэтхэ  Щъукъытфатх
I Фыкъытхыхьэ
I къытхэтхэр

..

..

.........................
Сузер Сэтэнай
Думэныщ Фэрид

..

..

..

 

...

Къавказ ищхъэрэр

.

Адыгей

.

Астрахъан

.

Шэшэн

.

Дагъыстэн
.

Ингушэтиэ
.

Къэбэрдей - Бал.

.

Къалмыкъ
.

Каэрэшэй - Шэр.
.

Ставрополь
.

Осетиэ ишхъэрэ
.

Краснодар
.

...

Къавказ ипщэр

.

Абхазия
.

Аджария

.

Азербайджан
.

Армиян
.

Осетиэ ипщэ
.

Грузин
.

..

 

............

............

.
...
...
...
...
...
...
...
 


 
...
...
...
...
...
...
...

 

Фыкъытхуэтхэ - Щъукъытфатх
                 Ди сайтым къитлъхьэ тхыгъэхэр зытхам ипщэ дэлъыжщ.
Тисайт къыщыхаутырэ тхыгъэхэр шъхьадж зытхыгъэм ипшъэдэкIыжь ехьы
© 2003 Сайтыр хабзэкIэ СС’м и мылкущ
 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
Сабийхэм     апай

..

..

..

..

..

..

Хэкумрэ диасрорамрэ щызэрахьэ ахъшэхэр

..

.........................
Адыгэ Псалъэ

Адыгэ Макъ

Газета Юга

КБ. Правда

Южный Федеральный

Северный Кавказ

Советская Адыгея

Кавказкий Узел

Мир и мы-кбр

Горянка

Regnum

..

..