Атом Iащэхэр дунейм тевгэкIуэдыкI
2.Дуней зауэм икIэр къэзыгъэсауэ щыта, ауэ жапониеми дуней псэуми зеи ящымыгъупщэжыну  гуауэр  64. илъэсым иджыри зэ ягу къагъэкIыжащ...
...
........
Латин Америкэр къызэхыозэрыхь
Венезуелам и президэнт Хуго Чавез, армем «зауэм зыхуэвгъэхьэзыр» жиIэри унафэ яхуищIащ.Чавез къыщыпсалъэм, Америкэм латин Америкэр...
...
........
Англиер ирак щIыналъэм икIыжащ
Америкэм Саддам Хьусейн тыригъэкIын щхьэусыгъуэкIэ Иракыр
щиубыда 2003 гъэм,абы игъусэу Англие дзэм щыщ 46000 сэлэт иракым...
...
........

Яхуэфащэ къалъысынущ
Нэгъабэ къэхъуа грузие Урысей зауэм ипэре илъэсыр щырикъум, Осетиа и къэлащхьэ
Владикавказ  къыщыпсэлъа  урысей президентыр, Грузием...

...
........
Тбилиси иджыри зэ гу лъырагъэтащ
Урысейм и къэрал хъумакIуэ министерствэм 8 август 2008 гъэм къэхъуа зауэм ипэре илъэсыр щиух мы махэухэм Грузием агурэруу
....
...
........

Диным хурагъэджэнущ
Урысей
фэдэрацэм и президент Медведевыр дыгъуасэ Чристэн,Муслымэн,Еврей,Будист дин лэжьакIуэхэм яIущIащ.Медведевым еджапIэхэмрэ дзэмрэ дин... 

...
........

Зи унэ зфIэкIэдыну цIыху бжыгъэр мэлуан 200’м нэсынущ
дуней щытык
Iэм зызэрихъуэжым къыхэкIу зи унэ зфIэкIэдыну цIыху бжыгъэр  мэлуан 200’м нэсынущ
...

...
........
Америкэ Прэзидентым и къуэдзэр Грузием щыIэщ
Грузием къэк
Iуа сша президентым и къуэдзэ жозэф бидэн, «сэ мыбы сыкъызэрыкIуар Америкэр Грузием къызэрыдэщIыр нахуэу...
...
........

Ищхын зымыгъуэт цIыхъу бжыгъэр хуэдитIкIэ хэхъуащ
ООН
'м и пычыгъуэ экономикэ комиссием къит истатистикэхэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, дунэйм къулэйсызагыр хуэдитIкIэ щыхэхъуащ... 

...
........
Ищхын зымыгъуэт цIыхъу бжыгъэр хуэдитIкIэ хэхъуащ
Дунейпсо банкым и нэхъыщхьэ Роберт Зоелик – Экономиер цIыхухэм зэрагугъэм хуэдэу псынщIэу зыкъиIэтынукъым...
...
........

IУэхуншэхэм я бжыгъэр хэхъуащ
Европэм и къэрал зыгуэтхэм мылажьэ цIыхухэм  я бжыгъэр %9,5 щынэсащ...

...
........
Сахарэм нэху зыбгыридзынущ
Къэк
Iуэну илъэсипщIым  къриубыдэу проект щыIэщ, дыгъэм и къаруур къэзыгъэсэбэп энергэ станцияхэр траухуэну...
...
........